Accéder au contenu principal

Politisyen Sispann Detounen Desalin ak Petyon

 

Hing hang politik ant gouvènman Mateli- Pòl kont Moyiz Jan Chal ansanm ak akolit li lan opozisyon an fè tou 2 kan politik yo ap plede site non Desalin, non Petyon mal. Lan eseye montre leta la pou tout Ayisyen, Evans Pòl, deklare li se frè Desalin, li pa pitit Desalin. Misye di ni Desalin, ni li menm, yo tou 2 se pitit Ayiti.

Sanble entansyon Evans Pòl lan deklarasyon sa a, se kalme divizyon opozysyon soti pou l fè ant moun ki piti Desalin ak sa ki pitit Petyon. Lan eseye kalme yon sitiyasyon politik Evans Pòl mal prezante valè Desalin genyen pou kominote Ayisyen an. Desalin se fondatè peyi a. Se avè l kòm chèf, Petyon, Kristòf, ansanm ak plizyè lòt jeneral te reyini pou deklare endepandans. Se pou deklarasyon sa a, Ayisyen rekonèt Desalin kòm papa peyi a. Se lan sans sa a, tout Ayisyen se pitit Desalin. Kòm Ayisyen, nou se pitit tout ansyen Revolisyonè ki te batay pou ba nou yon tè ki rele n chè mèt, chè metrès.

Pou batay Desalin mennen pou kreye Ayiti, pou lefèt se li ki te bay Wochanmbo ak rès lame Franse esklavajis yo iltimatòm pou yo kite zile a, se lenkonduit pou yon Premye Minis, kit li ta konstitisyonèl, e kwak li defakto, pou l vin kreye distans ant li ak yon gouvènman li eritye gras a kouraj Desalin, gras a kouraj Petyon, gras a yon bann ak yon pakèt revolisyonè ki te chwazi Desalin kòm lidè yo. La a menm, afè de frè Desalin, angiz pitit Desalin manke larekonesans.

Desalin ede kreye peyi Ayiti Toma, Petyon li menm ba nou sistèm gouvèman konstitisyon an ap reklame jiska prezan. Se li ki te monte yon gouvènman ak yon sena. Se misye ki fè gouvènman Ayiti a pa sipoze gen yon sèl chèf. Li sipoze gen lejislatè tou. Se paske peyi a sipoze gen yon prezidan ansanm ak yon chanm ki fè Ayiti pote non repiblik. Tout sa, gras a Petyon. Di w se pitit Desalin, pitit Petyon, pitit Revolisyonè yo, se bagay ki byen chita lan konprann jenerasyon 1791-1804 la se yon jenerasyon ki ba nou lavi paske se dechèpiye gouvènman Franse t ap dechèpiye Eritye Lafrik Ginen lan peyi a. Kifè, lè w Ayisyen rele tèt li pitit Desalin, pitit Petyon, se yon verite istorik ki pa gen anyen arevwa ak apatenans politik.

Okenn moveman politik pa gen monopòl sou non Pitit Desalin. Pi rèd toujou, opozisyon an mal sèvi ak tit Pitit Desalin nan. Opozisyon an sèvi ak non sa a kòm mannèv pou divize Ayisyen lan diferan kan politik dapre koulè yo. Pou dega prejije rasis deja fè ann Ayiti, opozisyon an ta dwe evite maleng sa a angiz l al sèvi avè l pou eseye kache pwoblèm peyi a dèyè koulè po. Se lan optik sa a, yo di tout sa ki sanble rasanble. Men se mechanste, paske eslogan sa a gen ipokrizi ladan n. Souvan politisyen k ap di koze sa a, se yo ankò ki frekante, ki marye, ki damou, ki gen pitit tout koulè po.

Epitou, se mank dega pou politisyen vle lote nou suivan koulè n. Lè ou gade yon Ayisyen sou koulè po l, ebyen ou poko konn jan Ayisyen sa a reflechi, sa l sèvi, sa ki enterese l lan lavi, apatenans politik li, mwayen ekonomik li. Lè w gade yon Ayisyen, ou poko konnen l pou sa. Si politisyen Ayisyen tonbe lan fè alyans politik suivan koulè po moun, y ap vrèman mal jere peyi a.

Lè politisyen divize Ayisyen sou koulè po, se chèche y ap chèche sèvi ak maladi rasis ki deja fè dega lan sosyete a pou yo kreye yon absè lan kominote Ayisyen an. Mezanmi, ki Ayisyen, si se konnen li pa konn fanmi l fon ase, ki ka vin di li pa gen moun po klè, moun po fonse lan fanmi l, pou joudi a pou l pa ta ka reklame tèt li kòm pitit Desalin, pitit Petyon.

Gen kèlke manm opozisyon an kap sèvi ak non Desalin pou kraze solidarite ant Ayisyen, pandan Desalin li menm, se ede li te ede soude tout Ayisyen ansanm pou bati yon nasyon. Se antant sa a, ki te pèmèt tout jeneral yo reyini, ak Desalin kòm chèf pou deklare endepandans lan. Met sou sa, lan konstitisyon 1806 la, Desalin te deklare tout moun dwe resevwa menm tretman devan lalwa. Yon pawòl ki chita sou verite ki lan pwovèb Ayisyen baton ki bat chen nwa a, se li ki bat chen blan. Kwak pesonn pa chen e pesonn pa dwe pran baton. Espresyon an vle di lalwa la pou tout moun. Se lide sa yo ki reprezante Desalin toutbon.

Menm opozisyon ki konprann li pa pitit Petyon an, se li ankò ki gen abitid di ansanm nou fò, yon eslogan ki soti dirèkteman lan deviz Petyon kloure lan kè drapo nasyonal la: inyon se fòs. Si opozisyon an soti pou l met distans ant li ak Petyon se konprann li poko konprann peyi yo eritye a byen ase. Anvan politisyen eseye sèvi ak tripotay sou do Petyon, yo dwe rekonèt okenn envestigasyon pat janm fèt e nanpwen pesonn ki konn ki mò ki touye Lanperè. Pi mal toujou chaje envestigasyon sou asasinasyon ki fèt lan epòk pa nou an e kwak gen temwen vivan toujou envestigasyon sa yo kanpe e pa gen yon rèl nasyonal pou moun sa yo jwenn jistis yo. Epi kounye a atò, nou pral remonte plis pase 200 ane pou n al lonje dwèt sou yon moun kòm eskiz pou n divizè Ayisyen jodi a.

Lè moun site non Desalin, non Petyon pou divize Ayisyen se toumante yo toumante memwa sosyete a de ewo nasyonal sa yo. Lan bagay sa a, oposizyon an derespeke yon tradisyon sakre, paske nou menm Ayisyen, nou pa nonmen non ansyen ewo yo pou n toumante yo. Nou pa rele yo pou n deranje yo. Jan opozisyon an sèvi ak non Desalin, non Petyon se deranje y ap deranje memwa sosyete a de gran ewo nasyonal sa yo.

Se pa opozisyon an sèl ki soti pou regle kòz li sou do Desalin. Ak gran respè Desalin merite, Evans Pòl pa ka pretesèman anba Ladesalinyèn pou l tounen di li pa pitit Desalin, pou l tounen di, relasyon l ak Desalin fèb pase sa. Evans Pòl manke konprann Ayisyen rele Desalin papa pa paske nou kwè nou chak Ayisyen se desandan l. An jeneral Ayisyen konsidere yo se pitit Desalin pou fè lonè yon moun ki te fè tout sa li te kapab pou l dirije efò Ansyen yo te fè pou yo soti anba gouvènman san vègòy Lafrans. Nou rele Desalin Papa kòm onè pou travay li. Se pou sa menm, im nasyonal la pote non l.

Avrèdi pawòl Evans Pòl la montre, fè politik ak di verite se 2. Lan fè politik, Evans Pòl deklare se Ayiti ki kreye Desalin e se Ayiti ki kreye l tou. Manti, tout referans ki date sou epòk Desalin, tout moun li te bay entèvyou, tout moun ki te tande l pale e ki ekri sou sa, yo tout di se ann Afrik Desalin te fèt. Kifè, se Desalin ki ede kreye Ayiti, se pa Ayiti ki kreye Desalin.

Kòm Nèg Lafrik Ginen, Desalin ede rache yon moso tè lan men Lafrans, lan men Espay, lan men Angletè epi li lonje n ba nou kòm pwòp peyi pa n. Se li, ansanm ak lòt jeneral yo ki te dakò rele peyi a Ayiti. La a ankò, se Desalin ki ede kreye Ayiti, se pa Ayiti ki kreye Desalin jan Evans Pòl deklare a.

Wi Evans Pòl dwe eseye kalme tout aktivite politik kap fè rayisab ant moun diferan koulè. Men misye pa bezwen diminye enpòtans Desalin kòm papa peyi a pou l fè sa. Lan afè Desalin nan, nou menm piblik Ayisyen an, nou pa bezwen pran kan pou gouvènman oubyen pou opozisyon. Nou ka toujou kontinye rekonèt valè Ansyen yo, menm lè polisyen ap mal sèvi ak non ewo nasyonal yo. Nou menm Ayisyen nou twò byen konprann kalite goumen Desalin goumen pandan 13 lane lagè pou Eritye Ginen te ka gen lavi, pou jodi a pou se nou ki ta jennen di nou se pitit Desalin. Papa Desalin nou genyen w twòp larekonesans. Nou di ayè, nou di jodi, nou pasa gate.

Ewo Nasyonal yo se eritaj tout Ayisyen okenn gwoup politisyen pa gen monopòl sou sa Desalin reprezante. E kòm politisyen pa toujou istoryen, yo gen tandans mal reprezante ewo yo. Pa egzanp, opozisyon an chwazi jistifye demonstrasyon l yo lan prezante Desalin kòm yon militant. Men pesonn pa ta bezwen sèvi ak non Desalin pou mennen batay. Tradisyon Ayisyen klè sou sa. Apre Papa Desalin, nou tout vanyan gason. Opozisyon an gen dwa montre jan l vanyan, san eseye monopolize non Desalin sitou paske Papa Desalin pat yon gason lagè sèlman. Li te yon kokennchenn diplomat. Li te konn negosye. Se lan negosye li te pase yon bout tan ak Leklè. Se lan negosye li arive eseye kontinye komès ak Etazini. Apre endepandans, se lan diplomasi, Papa Desalin arive evite lagè ak Espay, ak Etazini, ak Angletè. Lan lagè kont esklavaj, Desalin pote gran viktwa kòm jeneral, gran siksè kòm diplomat. Misye te mennen yon batay men ak tèt, ki ba l non Mèt Jan Jak.

Lan tout rele non Desalin, opoziyon ap plede rele non Desalin nan, opozisyon an poko montre kapasite pou yo fè tankou Mèt Jan Jak te fè pou l kreye lavi miyò. Gouvènman an ak opozisyon an ka goumen youn ak lòt san diminye onè Papa Desalin merite.

Lè nou fè politik ak non Desalin, non Petyon, gen danje pou politisyen sal repitasyon Ewo Nasyonal sa yo. Se lan fè move politik ak non Chalmay Peralt ki fè non ewo sa a pa site lan politik Ayiti ankò kwak gran merit misye genyen, e kwak se ane sa a kap fè 100 ane depi Ameriken te anvayi peyi a.

Pou lonè Papa Desalin, pou lonè Petyon politisyen ret lan wòl nou. Pa vin fè politik ak non Ansyen Ewo Nasyonal yo paske twò souvan se mal nou mal reprezante moun sa yo.


   
Travay www.bookmanlit.com
Pibliye 22 Janvye, 2015
Lan 211zyèm ane Endepandans lan

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.