Accéder au contenu principal

Agwonòm Edver Lesperance pou yon lòt fòm eksplwatasyon pwodiksyon manyòk nan komin Pestel

 Agwonòm Edver Lesperance pou yon lòt fòm eksplwatasyon pwodiksyon manyòk nan komin Pestel 


Pestèl se youn nan komin ki gen anpil potansyalite pou fè manyòk. Zòn premye (Bènagous) ak dezyèm (Ekspè) seksyon kominal chaje ak plantasyon pwodwi sa. Li se prensipal danre kominote sa yo. Anpil espekilasyon ki rive jwenn nou fè nou kwè gen plantè ki konn rive fè plis pase 500 000 goud pa rekòt nan vann manyòk.


Anplis sa, Pestel apre Okap, Koray se kote ki voye vann plis kasav Potoprens. Menm lè nou pa gen chif pou sa, yon kout zye sifi jou sàmdi pou wè kantite bal kasav k'ap anbake pou ale Potoprens. Menmsi danre sa pèmèt ekonomi Pestèl gen yon gwo bourad, men sa pa anpeche filyè a gen anpil bagay ki pou amelyore. Nan dyanostik yo fè sou kesyon agrikilti zòn lan, youn nan pwoblèm ki idantifye akote dlo ki pa genyen, semans ki difisil pou jwenn epi maladi ki souvan tonbe sou plant yo, se absans estrikti ki travay nan domèn transfòmasyon pwodwi tankou pistach, fri sezonye yo ak manyòk. Pa lontan sa, lide pou mete kowoperativ kanpe vini nan tèt kèk moun. CAPES ( Coopérative Agricole de Pestel) se non sa yo prevwa bay kowoperativ ki dwe kreye pou apiye agrikilti a . Annatandan sa konkrtize, gen yon òganizasyon k'ap travay nan filyè manyòk.

Regroupement des Planteurs de Manioc de Pestel (RPMP) se non òganizasyon sa ki kreye premye ane pase (2020) nan lide pou ogmante volim pwodiksyon manyòk nan komin epi modènize pratik transfòmasyon pwodwi sa. Òganizasyon sa ki genyen biwo li nan Mèdò (1e seksyon) nan lakou bòs Berthier Lesperance gen pou kounye a plis pase 40 plantè anndan li. Tout se moun premye seksyon e nan yon tan ki pa twò long l'ap gen pou pran plantè lòt kote. Agwonòm Edver Lesperance, pitit komin ki etidye Université de Jérémie e ki reyalize memwa sòti li sou pwodiksyon manyòk, se youn nan inisyatè pwojè sa. Pestel connexion blog te gen chans pale ak li sou kesyon sa. 

Pestel connexion blog : Eske ou ka prezante estrikti ou reprezante a?

Edver Lesperance: 

Se yon estrikti agrikol ke nou mete kanpe ak apwi agro Josué Bazile ki toujou akonpanye nou nan lide pou nou kore e akonpanye plantè yo nan kominote a e sitou ak yon èd de 2000 dola meriken pnud ban nou pou mete kanpe estrikti a sou plan òganizasyonèl.

Nou koumanse ak yon òganizasyon pou plantè manyok yo ki se "Regroupement des planteurs de manioc de pestel". E n'ap goumen pou nou kanpe yon kowoperativ ke nap rele koperativ agrikol de pestel, nan lide pou kore prodiksyon yo e aprann kiltivatè yo antre nan yon nouvo antrepriz pou mete an valè pwodiksyon yo.

PCB: Ki kote lide a sòti pou nou mete estrikti sa sou pye ?

EDVER L. Lide a sòti nan kad travay sou pwojè memwa de soti mw ke mwen ak yon lòt agwonòm Jeremite ekri e fè yon dyanostik sou kite manyòk nan 1e seksyon an; ankèt nou te fè nou wè plis pase 80% kiltivatè plante plante manyòk e mòd eksplwatasyon an fèt atizanalman e pa vrèman gen rantabilite pou diferan aktè nan chèn nan. Alèd de rekòmandasyon nou fè nan travay la, nou wè li nesesè pou genyen estrikti òganizasyonèl sou filyè pou pèmèt gen yon amelyorasyon nan transfòmasyon an e rann eksplwatasyon an profitab pou plantè yo.
Apre mwen te fin pale ak agro Josué, nou te eseye planifye plizyè rankont ak peyizan plantè yo jiskaske nou kòmanse akouche estrikti a. 

PCB: Eske nou jwenn kolaborasyon plantè yo nan kokenkenn inisyativ sa?

EDVER L. Se pa fasil, men genyen ki manifeste volonte pou tande nou e akonpanye nou nan tout sa nap antreprann pou estrikti a. Men nou panse, nan yon tan ki pa twò long , n'ap gen anpil paske n'ap finalize konstriksyon an ak apwi Pnud,ba nou an; apre sa n'ap kòmanse ak faz fòmasyon e voye manb al nan lòt depatman tankou Okap pou gade modèl estrikti kasav yo fè lòtbò a.PCB: Eske filyè manyòk la reprezante yon gwo espwa pou peyizan lakay nou?

EDVER L. Pratikman wi, sou plan kiltiral, e sitou zòn nan se agrikilti plivyal ke yo fè kòz toujou gen pwoblèm dlo si lapli pa tonbe. Enbyen se grenn kilti ke moun yo pa janm pèdi malgre yo ta jwenn yon sòlèy net pou ane a. 
Wi li se yon espwa nan mezi pwodiktè yo ka jwenn materyèl pou fè transfòmasyon manyòk. Ou konnen menm jan ak mwen ke pa gen moulen, pa gen yon kasavri anpil prodwi derive gaspiye e modèl kasav yo fè yo paka vann sou yon mache ki plizoumwen rantab tankou maket yo elatriye... si estrikti sa yo ta rive gen aksè ak materyèl sa yo m panse li tap plis ke yon liberasyon pou kilti manyòk la. Li ta pèmèt yon garanti ekonomik pou plantè yo. 

PCB: Jan m'ap tande ou ap pale, eske sa ta vle di nou sou wout fè yon kasavri ?

EDVER L. Wi se pratikman premye finalite estrikti a pou kounye a.

PCB: Kisa nou prevwa fè pou nou ka nou devlope pi plis toujou filyè manyòk la nan komin lan ?

EDVER L. Pou kantite moun ki plante e transfòme manyòk li plis pase nesesè pou reoryante e develope filyè a nan zòn nan. Menm jan kafe te konn mete lajan nan  pòch plantè yo nan tan pase a, se konsa manyòk la ka mete lajan nan pòch peyizan yo jodia. Nou menm poukont nou p'ap ka reyalize rèv sa. Mwen panse l'ap enpòtan pou nou tout pote kole menm jan ak travay w'ap fè la. Li fè konnen kisa k'ap fè nan kominote a, majistra yo, reprezantan yo ta dwe tou defann kòz sa yo menm devan ONG k'ap bay yo pou defini priyorite moun pito. Develope filye a mande materyèl e materyèl sa yo yon grenn moun, 2 grenn moun pa ka achte yo, se estrikti pou jwenn jarèt pou ede develope filyè a. 

PCB: Ki lòt pwojè nou genyen apre nou fin mete kanpe kasavri a ? 

EDVER L. Kontriksyon kasavri an se premye gran pa a; ak yon modèl kasav ki kouvri mache lokal la e sitou gen òganizasyon ki nan transfòmasyon pistach pou manba. Se yon parantèz si chak moun dwe gen yon bon kasav lakay yo enbyen konsa tou li pral fasilite manba a vann tou k'ap tou bay filyè pistach yon gwo bourad. Mwen panse devlòpman yon filyè ka fasilite yon lòt devlope. 

PCB: Koman nou konte fè manm yo kontribiye nan tout aktivite nou konte fè yo?

EDVER L. Manm yo deja koumanse kontribiye; nan konstriksyon anga kòb la pa t'ap ka reyalize li se gras ak patisipasyon yo, e nan kowoperativ n'ap mete kanpe a, l'ap genyen 2 aspè: Yon aspè asosyatif ki se tèt ansanm brase lide, reyini sou sa nou dwe fè tou sa, 2e aspè a se aspè antrepriz la, kote chak manm dwe enskri. Nou fikse yon montan pou sa e chak manm ap bay yon kòb nou rele pa sosyal. Se kapital sosyal sa a k'ap pèmèt kowoperativ lan lanse aktivite yo.

PCB: Ki tip rapò nou vle devlope ak ONG yo?

EDVER L. Nou plis wè e kwè nan yon agrikilti dirab. Tip apwi de depandans ONG yo vini an vale aktè yo; si yo t'ap akonpanye nou pou ede nou devlope filyè ki pwòp ak lokalite yo e fasilite nou genyen yon mache. Mwen panse majorite majorite kiltivatè t'ap gen ankourajman travay au yo. Se pa vini bay fè lis moun ki pa travay latè epi bay semans, Peye moun nan alòske moun sa pa fè jaden. Mwen wè gen anpil fay ak gaspiyaj nan kad pwojè sa yo.

PCB: Si yon envestisè vle jwenn nou nan inisyativ sa, kijan li ka fè pou li kontakte nou?

EDVER L.Nou sou tèren an e nou disponib pou chita dyaloge ak tout envestisè, aktè ki ta vle chita ak nou. Nou poko kreye paj facebook kòm nou vle koumanse ak yon bagay ki dwe fèt san pwopagann.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.