Accéder au contenu principal

SE KISA INIJANH YE, ESTRIKTI SA K'AP PWONE YON LOT KALTE JENÈS ?

 SE KISA INIJANH YE, ESTRIKTI SA K'AP PWONE YON LOT KALTE JENÈS ?

Lajenès se plis pase 62% nan popilasyon peyi a. Pandansetan, se kategori ki pi touche pa tout pwoblèm sosyal yo. Anpil ki gen enfeksyon seksyèl yo; genyen ki tonbe nan banditis, tout lòt fòm delenkans. Tout sa se fòt estrikti sosyal ki mete anplas nan peyi depi yo touye papa nanchon an. Jean René Louis, yon jenn dinamik, chaje ak foug e devouman, ki konprann jenès bezwen yon espas pou poze pwoblèm yo fonde nan dat 26 oktòb 2016 yon estrikti ki rele Initiative des Jeunes en Action pour une Nouvelle Haïti. Li te reponn kesyon Pestel connexion blog sou rezon ki fè yo kreye estrikti sa, ki kote li lide a sòti, kisa INIJANH fè deja, ki pwojè nou genyen pou reyalize, kòman li wè avni jenès la?  Anvan aktivite lansman nouvo lokal K'AP fèt dimanch 2 me, Pestel connexion blog envite tande misye pou li ka fè nou konprann konsèp mouvman li angaje tèt li a.

PCB: Tout moun tande pale de ou menm depi kèk tan, ou toujou pran yon seri angajman anndan kominote a, se kiyès Jean René Louis ye ? 


JRL:

Mwen se Jean-René LOUIS, mwen fèt Pestel nan sant vil la. Mwen se pitit Marie Jumithe Douzable ak Drivelhomme Louis. Mwen se yon imanis ki gen yon konsepsyon patriyotik. Mwen fè etid primè mwen kolèj ST-François d'Assise Pestel, mwen kontinye segondè mwen nan lise Nasyonal Pestel kote mwen te rive okipe pòs prezidan lise a pandan 3 zan; se la tou mwen ta pral materyalize santiman patriyotik mwen atravè tout sakrifis mwen te fè pou Lekòl la te mache. Apresa, mwen te al kontinye etid la nan kolèj St-Thomas Apotre de Duchity. Mwen te vin rive prezidan li ankò,; apresa. mwen vin antre nan UPH (Université Polyvalente d'Haïti) pou yon etid an Syans jiridik( dwa). Mwen kite li, mwen al fon etid an Agronomi. a
Aktyèlman mwen se etidyan nan nivo 4 nan UNASMOH.
Mwen se yon anplwaye ONI. poum fini mwen se fondatè "Initiative des jeunes en action pour une nouvelle Haiti" ( *INIJANH* ) ki se yon òganizasyon.

PCB: Ou di se fondatè INIJANH, pou moun ki pa konn estrikti, fè yon ti prezantasyon de li? 

JRL: INIJANH se yon òganizasyon ki gen yon filozofi pa fè lajan e ki gen misyon travay pou avansman peyi a. Men prensipal misyon nou se redui nivo delekans la atravè zòn entèvansyon nou yo sitou nan komin Pestel. Nou la pou nou ankadre jèn yo.

Deviz la se: *Les jeunes haitiens en route vers une nouvelle orientatio* n.
Chan entèvansyon nou se:Edikasyon, Sante,Anviwonnman, Espò ak Kilti.

PCB: Kisa ki te pouse ou fonde estrikti sa? 

JRL: Lide sa a soti de mwen menm pandan mwen te nan klas 3ème segondè lè m te prezidan Lise a, nan dyalòg ak kèk kondisip mwen tankou Eugène St-Juste, Bouilly Wisny epi mwen te pale sa ak Frèm Abe Christian, Abe Amilca epi Ramecès. Touswit, lè mwen fin eksplike yo kijan nou ka fè ansanm yon gwoup jèn pou ede kominote a vanse, yo vin antre nan lojik la. Men rive nan filo, touswit apre siklòn Matthew, mwen te jije nesesite pou gen yon gwoup jèn ki aktif pou pran angajman pou ede komin nan.

PCB : Depi nou egziste a, kisa nou reyalize konsa? JRL: Nou fè anpil aktivite sosyal nan komin Pestel tankou:
Chanpyona entèskolè
Nou onore sèvis kèk moun
Nou fete fèt pou manman yo
Nou fè anpil seyans deba ak fòmasyon pou avansman jèn yo.
Nou netwaye yon gwo basen kaptaj ki bay tout Dichiti dlo.
Nou gen yon aktivite abityèl ki se : Festi-Jeunes nou te òganize( nap tounen ak li ).
Nou fè plizyè rankont ak notab yo, nou aji nan seyans sansibilizasyon nan chak evènman katastrofik, apre siklòn Matthew nou te al vizite popilasyon Paviyon an, 
Nou vizite malad ak prizonye pandan nou pote ti kichòy pou yo.
Nou bay timoun piti leson gratis epi nou bay kou gratis avèk elèv 9è, apre egzamen ofisyèl nou pote soutyen nou; nan moman kowona, nou te sipòte moun bò letan nan fèt yo.
Nou bay anpil sipò ekonomik ak kèk lekòl k'ap fete fèt yo, nou bay sipò ekonomik ak kèk fèt chanpèt. Nou toujou pote soutyen fizik nou (akèy) lè gen moun ki mouri nan kominote a. Poum site sa yo sèlman.

PCB: Si ou di nou se òganizasyon jenn moun, eske nou fè yon dyanostik pou nou idantifye pwoblèm popilasyon sib nou an? Kisa yo ta ye menm? 

JRL: Wi. D apre tout seyans deba ak analiz nou fè antanke òganizasyon, nou wè jenès gen yon pwoblèm edikasyon global.
Edikasyon seksyèl pa fèt;
Edikasyon finansyè yo pa fèt;
Lè nou gade mantalite epi konpòteman yo, pwoblèm edikasyon familyal se youn tou. Kidonk, twòp jèn manman. Se youn nan faktè ki koz pwoblèm sa yo.

PCB : Nan metodoloji nou priyorize, kòman nou wè Leta peyi nou ka aji sou pwoblèm sa yo ou sòt pale la?

JRL: Se ta mete sou pye yon pwogràm ankadreman ki ka pèmèt jenès la reoryante li avèk konfyans.

PCB: Kisa pwogràm pral chita menm? 

JRL: Nan ede jenès la jwenn pi bon jan edikasyon ki ka pèmèt li jwenn ak jere lajan pou evite li devye sou bon chemen.


PCB: Mwen wè nou anonse ouvèti lokal nou, kisa nou prevwa fè konsa?

JRL: Nou prevwab ay yon bilan de tout sa nou fè deja, don nou resevwa ak sous kite konn sipòte nou. Nou ap renouvle angajman nou nan sèvis kominote a; nou ap prezante kominote a pwogràm anyèl nou.


PCB: Mwen wè nou anonse ouvèti rejis enskripsyon nou, eske sa vle nou prevwa fè plis bagay ankò ?

JRL: Wi nou prevwa fè plis bagay, nou prevwa tou rekrite plis kad ki ka pi byen ede nou rive travay pou atenn objektif la.

PCB: Kòman nou wè entegrasyon jenès la nan vi politik la?JRL: Bon sou plan politik, nou wè li enpòtan pou jenès la entegre li, men jenès la dwe byen fòme pou li konprann, analize ak reflechi sou kesyon politik la, dwe gen plis deba pou jèn yo ka rive detèmine rezon ki fè yo dwe entegre yo nan lavi politik la.

PCB: Ki pwojè nou genyen nan jou k ap vini yo?

JRL: Nan jou k'ap vini yo la, n'ap mete yon sèvis manba nan bokal, n'ap gen yon fòmasyon sou Oryantasyon fwofesyonèl pou elèv sant vil Pestel yo nan nivo segondè a.

PCB: Eske nou gen òganizasyon k'a p kore inisyativ nou yo?

JRL: Non. Nou poko genyen.
Men nou gen yon pwogram rebwazman ak yon òganizasyon ki se OVFJ ki travay sou tout peyi a deja sitou nan domèn agrikilti.

PCB: yon dènye mo pou sipòte INIJANH yo

JRL: Se mande jenès la pou eseye devlope nan yo yon santiman patriyotik malgre jan konjonkti peyi an ye la, pou anyen pa dekouraje yo. Rezilta peyi a depann de bòn aksyon nou yo. 

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.