Accéder au contenu principal

Kanpay rejte: ant endepandans ak konkòda (pati 2 )

Kanpay rejte: ant endepandans ak konkòda (pati 2 ) 


Se Sèvitè Ginen, se Fran Ginen- Fran Katolik, se Kretyen ki te fè kowalisyon pou batay kont esklavaj. Desalin respekte sa. Nan konstitisyon 1806 la, li pa met okenn kwayans ofisyèl. Atik 30 nan konstitisyon an di tout relijyon ak kwayans gen dwa eksprime tèt yo libelibè. Kòm alepòk Legliz te soutni esklavaj, Legliz te solidarize l ak enterè peyi esklavajis Ewopeyen yo, epi li prezante Revolisyon Ayisyen an kòm travay dyab. Depi lajan Legliz menase, depi enterè l menase, li wè dyab. Otorite Legliz pa t wè soufrans moun k ap revòlte pou dwa natirèl yo.  Legliz te jistifye pozisyon l nan pwopagann li te konn fè pou l di: Nan lavi tout moun nan pozisyon Bondye fè pou yo. Lè w revòlte kont wòl sosyal ou, se kont volonte Bondye ou revòlte paske ou derespekte plas li te fè pou wou.


Eritye Ginen pa t wè sa kon sa. Nou te konsidere esklavaj kòm yon sitiyasyon sèten moun enpoze sou nou. Bondye pa mele.  Sa vin fè nanpwen tann solisyon selès. Depi maltretman dire yon fraksyon segonn, sa deja twòp. Ak ti limyè moral sa a, nou mache sou moun ki t ap oprime nou epi nou fè yo peye mechanste yo. Twouve sa pa t fè Legliz plezi, li denonse n pou dyab. Nou menm Eritye Ginen nou dwe konnen nou pa t janm lite kont volonte Bondye, men nou te lite kont volonte Legliz, kont volonte Lafrans, Angletè, Espay. Limyè fòs moral pou nou. Lenkonduit imoralite pou yo. Nou pote laviktwa. Legliz Katolik fè kòlè, li met tèt li deyò pou l al avili kouraj Eritye Ginen ki te sevi ak moralite Zansèt yo kòm enspirasyon pou yo pa kite pesonn maltrete yo, sou non Bondye ankò.

An 1805, Kristòf pa t pèmèt Dans Lwa fèt Okap. Sanble nan sèten ka sikonstans, Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon te limite Dans Lwa paske yo te pè pou reyinyon sa yo pa sèvi pou destabilize gouvènman yo a. Yo pa sanble yo te dèyè matirize Sèvitè. Nou ka wè sa pi byen ak Petyon. Nan 3 fevriye 1814, gouvènman Petyon an pase Lwa ki pa pèmèt okenn òganizasyon ki gen iyachi òganize ni Dans Lwa, ni rankont sosyal. Se petèt sa ki vin elimine òganizasyon tankou Nanchon Kongo, Nanchon Mayonmbe, Nanchon Dahomen paske tout Nanchon sa yo te gen pwòp iyachi pa yo, pwòp Wa pa yo. Lè iyachi vin ilegal, òganizasyon sa yo vin mal pou yo kontinye egziste.

An 1835 Bwaye entwodui yon nouvo Kòd Penal. Nan kòd sa a li dekri Vodou kòm sòtilèj. Atik 405 di Wanga, Kaprelata, Vodou, Don Pèd, Makanda ak tout sòtilèj ilegal e leta ka bay 6 mwa prizon pou sa.  Menm kalite lwa sa a te pase nan peyi Babedos an 1818, men pinisyon an se te pèn kapital. Nan Jamayik yo te pase yon lwa parèy li an 1860 men pinisyon an se te kale moun nan. Tou 2 kòd penal yo pa fin sèvi ak menm langaj. Kod Penal 1826 la te fè metye Makandal ilegal. Men Kod Penal 1835 la vin fè Makanda ilegal. 

Nan pati lès zile Ayiti a, nan Dominikani, Legliz Katolik te vin gen Bwaye rayisab paske Bwaye te vle nasyonalize tè ki te sou kontwòl Legliz pou l te bay Eritye Ginen ki pa t gen okenn byen paske sistèm esklavaj la pa t pèmèt yo gen anyen ki rele yo pa yo. Legliz pa t dakò pou byen sou latè sot lan men l. Pou Legliz, si soti vin pou soti, se Bwaye k pou soti. Pase Legliz la separe tè, li te pito travay pou destabilize gouvènman Bwaye a.  Etazini ak puisans Ewopeyen yo te sere boulon Bwaye tou. Sou presyon gouvènman sa yo, an 1823 Bwaye te sètoblije dakò pou l pa fè komès ak okenn zile nan Karayib la.  

Se pa tout Prezidan peyi a ki te anpeche popilasyon an pratike kwayans yo. Pa egzanp, Prezidan Pyewo te soutni Vodou sitou paske madanm ni se te Sesil Fatima, e fanmi l di se li ki te manbo nan Dans Lwa Bwa Kayiman an. Prezidan Lejitim te ekri yon liv sou Vodou ak bon jan esplikasyon ladan n. Prezidan Antwàn Simon pa t kache atachman l ak Eritaj Ginen l.

Ak anbago 63 ane Etazini te met sou Ayiti a, ekonomi peyi a te vrèman kofre. Pou chèche souf, Jefra te kwè si Vatikan rekonèt Ayiti kòm yon peyi Endepandan, lòt gwo peyi yo t ap suiv egzanp Legliz pou yo gen relasyon nòmal avè n. Jefra fè demann bay Vatikan pou li voye pè ann Ayiti. Pou fè sa, Pap Piyis IX ak Prezidan Jefra siyen yon antant Konkòda nan 28 mas 1860.  Vatikan vin dakò voye pè ann Ayiti tout otan leta Ayiti peye salè pè yo, loje yo. Legliz te pase yon lòt kondisyon ankò. Fòk leta te mete Kwayans Katolik ofisyèl pou se li ki sèl kòk chante nan domèn spirityèl.  Met sou sa, Legliz jwenn kontwòl lekòl leta yo tou. Sa vin fè se pè etranje, ak tout prejije etranje yo ki vin anseye timoun lekòl ann Ayiti. Etranje sa yo monte tèt elèv yo kont pwòp Eritaj yo.  Twouve se plis timoun ki te gen mwayen ki t al lekòl, elèv sa yo vin sèvi modèl pou rès popilasyon an kòm moun ki byen reyisi. Lide rasis pouri yo ranmase lekòl vin donnen nan tout rès sosyete a. Konkòda a te di Legliz dwe sèvi enterè gouvènman Ayiti a. Men, Legliz ranje kò l pou l sèvi peyi a nan pwòp enterè pa l pito.

Sou 30 ane apre Konkòda a Legliz òganize premye gwo mouvman Rejete l. Li te òganize kwazad kont Vodou. Legliz deklare leta gen lwa kont Vodou nan Kod Penal la, fòk li aplike lwa yo. Evèk Franse Okap la, Monseyè Kèsizan te di Vodou fè Bondye bay Ayiti madichon.  Misye te menm arive di Dans Afriken retade peyi a. Li te pibliye sa nan jounal Lakwa, yon revi Legliz Katolik.  Nan mòd deklarasyon sa yo, okenn aspè mizè peyi a pa tonbe sou do Lafrans, sou do Etazini, sou do Angletè, sou do Espay.  Sa pa ret la. Kèsizan te arive di: Fòk Ayiti lave imaj li nan je monn sivilize a. Se sa ki pou fè lemonn wè yon pèp ki desandan Afrik ka sivilize. Pou li, monn sivilize a se te Ameriken ki ta p pann Eritye Ginen nan pyebwa pou teworize popilasyon nwa a pandan yo pèmèt blan vin kanpe bò kot kò yo pou tire foto  pou kat postal. Pou Kèsizan, Dans Lwa pa t sivilize men se esklavaj Espay t ap jere nan Kiba ki te sivilize. Se maltretman Angletè t ap fè Jamayiken nan trete yo kòm enferyè ki te sivilize.

Se pou montre etranje nou sivilize kifè Prezidan Jefra te fiziye 8 moun, 13 fevriye 1864. Li fè fiziye yon abitan ki te rele Kongo Pele ansanm ak 7 moun Leta di ki te ede l fè sakrifis yon timoun nan Bizoton.  Leta di moun yo te avwe yo fè l vre.  Nan tribinal Wozeyid Simena di wi mwen te konfese patisipasyon m, men pa bliye jan nou te tòtire m paske te di mwen pa konn anyen lan sa. Sou yon mwa apre masak sa a, nan 5 mas 1864, Monseyè Kèsizan di: Afè Bizoton an pa kont. Fòk nou elimine Vodou pou imaj Ayiti nan peyi etranje. Apre sa, Monseyè Kèsizan fè pibliye nan jounal non moun li aprann ki t al wè hougan oubyen ki t al asiste Dans Lwa. Yo boule afè moun sa yo. Lè aksyonè Legliz la jwenn ansyen estati Natif Ayiti yo, yo lage yo nan lanmè. Monseyè Kèsizan pwofite avantaj politik li, epi li fòme Lig Kont Vodou an 1896. Lig la te gen patisipasyon anpil gwo zotobre nan peyi a. Prezidan Sam te voye yon lèt sipò. Jeneral Nò Aleksi te ofri sipò tou.

Prezidan Ipolit li menm, li te konn vizite hougan Nan Kanpèch. Apre lanmò l, Legliz denonse sa epi Monseyè Kèsizan fè jounal pibliye non boujwa ki frekante hougan Nan Kanpèch. Nan yon seri Atik revi Lakwa te rele Vodou ak Onè Nasyonal la, Legliz la deklare: …Kraze tanbou pa kont, paske moun yo kontinye fè dans san tanbou. Tanbou pa plis Vodou pase klòch nou sèvi Legliz se Krisyanis. Se kwayans nan menm pou n detwi, pou n touye.

Alalong, Salnav ak Nò Aleksi vin kont lig la lè Legliz deklare fòk kanaval fini nan peyi a paske kanaval se dans Satan. Lachanm te apiye Legliz epi an 1897 yo te anile kanaval pou ane a.  Alalong anpil lòt gwo chèf nan peyi a vin sispann soutni Lig Kont Vodou a epi jounal Lakwa vin manke fon pou l kontinye fonksyone.

An 1899 Estati Sen Jak Majè kraze nan legliz nan Plèn-di-Nò. Gen moun ki kwè se kire a menm ki kraze estati a paske twòp moun te konsidere estati a kòm Ogou Feray. Lè gouvènman Ipolit la ranplase estati a, Kèsizan al retire ranplasan an. Kire a dakò pou l retire l. Piblik la fonse sou li. Se bon pye l ki fè l chape. Pi devan yon gwoup militè vin eseye retire estati a epi yon lòt gwoup vin kanpe an kwa pou sa pa fèt. Gen moun ki di se Jeneral Nò Aleksi ki te voye pwoteje estati a. Pou mank sipò moun enfliyan nan peyi a, Lig Kont Vodou vin sispann fonksyone.

Nan epòk la, kòm Legliz te vle leta arete moun ki fè Dans Lwa, lame t al eseye fè yon arestasyon nan yon Dans Lwa Orès Zamò t ap fè nan Hench. Ak prezans Orès Zamò, lè lame a debake, patisipan Dans Lwa a,  rele:  Aba Monseyè, Viv Vodou. Lè arestasyon vin pou fèt Orès Zamò tire an lè epi tout enpètinans sispann.  Yo degèpi. Orès Zamo te vin prezidan an 1914. Apre tantativ arestasyon an, Monseyè Kèsizan ekri nan jounal pou l di se tankou moun yo t ap rele aba lalwa. Li di sa pou l bay leta fil pou fè chèf nan peyi a santi se yo asanble nan Dans la derespekte, se pa t Monseyè a direkteman.


   

Travay Dyeri ak Ivwoz Jil

Pou Bookmanlit.com

Premye me 2021

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.