Accéder au contenu principal

Ronald Jean Charles pou yon antant anndan FRN

Ronald Jean Charles pou yon antant anndan FRN 


Reyaksyon pa sispann fin tonbe sou koze depite Ronald Étienne ki rale kò li nan pati FRN la, Ronald Jean Charles tout moun konnen sou non Tèt Syèl ap boukante lapawòl la sou zafè sa. Li menm ki  gen yon lon tan l'ap goumen bò kote depite a di li regrèt desizyon depite a pran pou li rale kò li. 


Ronald Jean Charles, antreprenè, majòjon anndan pati FRN, ki rantre nan lekip depi nan lane 98 etanke potansyèl kandida pou pòs majistra estime li enpòtan pou gen yon chita pale pou nou wè koman  nou ka kole pyès ki ka kole.

Ronald Jean Charles te reyaji konsa nan yon antretyen.

PCB: Depite Ronald Étienne anonse li rale kò li nan pati FRN, kouman ou resevwa nouvèl sa?

Ronald Jean Charles : Mwen salye tout moun ki pral li antretyen sa. Mwen byen Kontan pou mwen pale ak ou. Monchè anons sa souke tout militan FRN yo patikilyèman mwen menm andepi de mank rezilta DP a pandan de manda li a. Mwen Pat atann ak you desizyon konsa paske DP Etienne se te you eleman. enpòtan pou ekip la de tout fason li deside fè wout pa l nou di l bòn chans ak pwojè li a. 

PCB: Ou menm ki fè yon long eksperyans ak ansyen Deipte a depi nan OPL, eske ou ka bay plis detay sou eksperyans sa? Kouman sa te ye?

Ronald Jean Charles : Se DP a ki te motive mwen fè politik nan ane 98; mwen kite Potoprens pou m vin viv Pestel; se li ki te modèl mwen nan politik. Se te lidè moman. Eksperyans mwen ak militan Ronald Etienne se you bèl bagay. Mwen aprann anpil de li tankou koman pou kreye selil de baz yo elatriye, men ak DP Etienne sa Pat vrèman mache. Dizon li te gen plis vizyon plis foug lèl tap milite. M'ap raple m nan dènye rankont mwen lakay ou avèl mwen te di l li ka plis ede komin nan si li chwazi milite pase l'al chaje pran you 3è manda.

PCB: Jounen jodi a, ou pa kanpe bò kote ansyen Deipte a, kisa ki ta motive yon tèl chwa?

Ronald Jean Charles : Chwa trè senp. Pou m akonpanye you kandida ki pran 2 manda kote popilasyon an pa satisfè de li. Mwen t'ap twouve mwen malonèt lè you elektè ta poze m kesyon pou m ba li omwen 2 rezon pou l sipòte DP a. Mwen pa wè kisa mwen pral di l se pou sa mwen demake mwen de li politikman paske mwen pa ka bay manti pou mwen pa ipoteke avni politik pa mwen.

PCB: Ou di ou pa satisfè de bilan depite a, sepandan li prezante dènyeman bilan travay li kote li estime li gen men li nan tout sa ki reyalize dènye tan la Pestèl. Ou gen reyaksyon sou sa?

Ronald Jean Charles : Ti sa you moun realize, li ka toujou prezante bilan li; mwen Pat janm gen chans li bilan DP a paske mwen gen pwoblèm nan zye mwen yo. Men nou rekonèt kèk reyalizasyon DP enplike ladan yo, men popilasyon an pa satisfè ase yo te atann plis de li sitou wout kafou/zaboka Pestel la. Li te dwe fè you batay mediatik pou li te ateri ak li.

PCB: FRN sanse divize, kisa ou wè li ta dwe fèt pou korije sitiyasyon sa?

Ronald Jean Charles: Premye moun ki t'ap pwone you antann nan FRN aprè majistra Lavilette te fin touye militan an se mwen menm. Se sak fè mwen pat pran pozisyon pèson ou ka sonje 19 Janvier 2019 pandan anivèsè mwen t'ap fè you babekyou lakay mwen, mwen te envite tou 2 kan yo you fason pou nou te remedye you fwa poutout ak sitiyasyon an. Malerezman Sa Pat mache e konsta mwen te fè se ekip DP a ki Pat sou fè antant lan.

PCB: Kisa ou panse ki ta motive patizan depite a pou ta pa rantre nan dinamik antant ou te planifye a?

Ronald Jean Charles : Motivasyon an Pat lòt pase absans Evil sou tèren an ki nan prizon akòz li te fiziye you militan pati a. yo te panse Sa t'ap pral jwe an favè DP a kòm li te di sa nan antrevi ou te gen avèl. Anpil militan pati a te vin fèl pase pou kriminèl la.

PCB: Nan analiz pa ou, kisa ki mennen nou ak tout pwoblèm sa?

Ronald Jean Charles : Pwoblèm pòs elektif yo. Se you ekip Jan Sekretè jeneral pati a di nan nan odyo li a yè , pèson moun pa ka di ou se you etènèl kandida; aprè ou se ou. Men gen you Jan pou sa fèt. Te dwe gen you Chita ansanm ki te dwe fèt pou di men ki moun n'ap voye pou tèl pòs malerezman majistra Evil te antisipe. Se se ki lakòz Sa rive la. 

PCB: Eske ou dakò ak tandans ki vle fè kwè se depite a ki responsab tout malè Pestel ?

Ronald Jean Charles : Non, non se ta malonèt sa si toutfwa you moun ta fè kwè sa. Echèk Pestel tout moun konplis swa pa you aksyon, you vye deklarasyon ,you movè movè konpòteman.

PCB : Tout moun konnen ou se yon potansyèl kandida pou majistra sou pati a, eske divisyon an p'ap deranje plan ou genyen pou komin lan ?

Ronald Jean Charles : Efektivman mwen se you "candidat à la candidature" pou majistra nan pati a, men divizyon pa ka deranje plan de devlopman mwen genyen pou komin nan paske divizyon pa vire otou de mwen. Mwen menm Tèt Syèl mwen se moun tout moun.

PCB: Gen moun ki kritike poutèt ou ta fè ekip ak yon potansyèl kandida depite yo pa fin byen wè nan kominote a pou plizyè bagay yo repwoche li, ou gen uon kòmantè sou sa?

Ronald Jean Charles : Kritik ou pa, pou kèk repwòch yo fè de li jiska prezan pèsòn poko ka pwouve anyen de Sa yap repwoche li a. kowalisyon an senp se youn nan moun ak DP a ki inisye m nan politik la adefo de youn mwn fè chwa lòt la e ak tout senserite si detraktè li yo ou byen you lòt moun vini ak prèv de sa yo repwoche yo nou tou separe.

PCB : An palan de sa, gen moun ki pou chwa agwo Bazile nan eleksyon komin lan, koman ou wè sa ou menm ?

Ronald Jean Charles : Se you eleman trè pozitif ki gen you amou pou komin lakay li ki se Pestel, ki gen you diskou rasanblè, ki toujou vle pote touch pa li nan kominote a atravè aksyon li yo ki kreye anplwa, ki ankadre jenès la. You chwa konsa se tap you bon bagay.

PCB: Anpil fwa yo manm pati a kritike entèleksyèl Pestel yo ki mete yo sou kote nan kesyon politik. Eske ou fè menm lekti sa?

Ronald Jean Charles : Wi mwen fè lekti sa tou . You entèlektyèl gen plizyè fason li ka wè you bagay pafwa m'ap di eske se etid tèren an yo fè de politik Pestel la ki lakòz. Yo toujou vle mete yo sou kote nan politik komin nan e gen kèk landan yo mwen wè ki ka kandida e popilasyon an tap wè yo ak bon zye. Men malerezman yo pa janm enterese tankou ou menm mwen toujou di ou poukisa ou pa janm anonse kandidati w, ou toujou di Sa pa enterese ou poutan gen anpil lòt moun ki konn mandew sa.

PCB : yon dènye mo 

Ronald Jean Charles : Dènye mo a; li pa janm twò ta pou byen fè nan moman sa a. Medsen yo trete kansè li plis pase yon enperatif pou ekip FRN nan resoude plus pase jan li te ye a pou byen Pestel.


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.