Accéder au contenu principal

Martine Douzable Gilles, Yon moun ki detèmine epi ki pran swen lòt ak tout kè li

 Yon moun ki detèmine epi ki pran swen lòt ak tout kè li

Sa se tradiksyon yon tesk Travay kote Martine ap travay ekri sou li. Vèsyon orijinal la se an angle. 

Martine Douzable renmen tout moun. Li se yon nouvo Enfimyè ki fenk resevwa yon degre 4 lane nan inivesite. Lan lopital QCH, l'ap travay sou inite C3 kòm enfymyè sou istorizasyon Pwovens Ontario. Martine toujou eseye wè sa ki pozitif nan lòt moun. Se konsa papa l elve l. Papa di li kwè ke tout moun bon. Se moun la ki pou pwouve si li pa bon. Se pa ou men m ki pou deside sa pou li. Se aksyon yon moun fè ki pou klarifye sa pou ou.


Lè Martine imigre nan eta New York nan ane 1989, byen vit li foure tèt li nan antrènman pou pran swen ti gran moun lakay yo. Sa te parèt byen fasil sitou pou yon moun ki renmen pran swen lòt. Nan kay moun Martine te konn ale fè travay sa a, noun yo telman renmen l li vin batize maryaj pitit pitit kliyan e li batize pitit pitit pitit kliyan tou. Men moun sa a yo te fasilite Martine yon orè ki fè ke li te ka ale lan kolèj pou l te ka pran yon lòt antrènman 3 mwa ki fè l resevwa yon sètifika nan men eta de New York. Sètifika sa te pèmèt Martine jwenn travay nan sant debèjeman ak lòt sant kote moun retrete. Pandan tan sa a Martine vin marye e li vin fè premye pitit li. Martine te rete nan travay sa a pou 4 lane.

6 semen apre mwen fin akouche mwen te oblije al komanse travay lan sant ebèjeman kote pou m te pran swen moun ki pa kapab okipe tèt yo akòz yo twò granmoun oubyen yo twò malad. Sa pat fasil menm pou mwen sitou pitit mwen an te nan tete. Kon Martine jwenn travay sa a, li kouri al enskri tèt li lekòl ankò pou l ka fè jan de Enfimyè 2 zan ke yo rele LPN nan peyi Etazini. Marine al travay 16 èd tan pa jou lè sàmdi ak lè dimanch . Li etidye tout lajounen poul te ka al lekòl sòti lendi pou rive vandredi. Martine pa jan manke yon jou lekòl ni li pa jan pa prezante nan travay li. Pandan Martine ap travay kòm LPN nan Martine retounen al pran kèk kou pou l te ka gen plis posibilite pou yo aksepte l lan pwogràm inivesite yo.

Lè Martine fini pwogràm la epi li resevwa lisans pou l ka pwofesè nan eta New york li jwenn 3 anplwa yon sèl kou. Yon lòt fwa ankò nan sant kote Martine te chwazi pou l travay yo ba li yon prim pou jan li pran swen moun yo byen kòm Enfimyè.

An Janvye 2008, Martine vin abite Kanada ak 3 pitit gason li yo ki te tou piti yo potko gen menm 11 an. Martine di ak anpil fyète ke tou 3 mesye l yo antre nan inivèsite jodi a . Yo toujou rete kole youn ak lòt. Yo fòme yon ekip ki rele “ekip Toune” San pèdi tan li enskri tèt li lan Algonquin college/Ottawa Inivesite lan pwogràm swen Enfimyè a. Li vwayaje 120 km ale 120 retounen de lakay li a inivesite ya. Li pa janm manke yon jou e li pa janm an reta.

Malerèzman pou Martine jou pou l te kòmanse estaj nan swen pedyatrik la se men m jou sa li te gen pou l opere. Ki fè li oblije pèdi yon ane lekòl la anvan li konplete pwogràm lan. 

Men kote Martine te al fè estaj nan lopital isit la QCH lot Enfimyè yo di bòs la kòman yo renmen jan Martine pran swen moun byen, Konsa 7 janvye 2021 Martine te kòmanse travay kòm LPN sou etaj kote li te fe estaj pou Inivèsite ye a. 8 jiyè a Martine pase egzamen ke Etazini ak Kanada bay Enfimyè pou yo ka jwenn lisans pou yo pwofesè nan pwovens oubyen nan Eta kote yo abite. Egzamen sa a rele (NCLEX).

Martine di ke lopital ki rele QCH la bon pou li anpil paske Manadjè li ki rele Tammy Hirkila aranje orè l byen pou l te ka ni travay ni al nan estaj an mem tan sa te fasilite Martine fini pwogràm lan epi pran egzamen yan san pwoblèm. Martine se yon aysyen ki fyè de peyi l. Martine di ‘ Lan kilti pa nou lè nou ale nan yon lòt peyi se pou nou travay epi kontribye nan sosyete sa a. Si nou pa fè sa lòt manb lan kominote nou an pa fyè de nou. Se 2 bagay nou fè. Travay ak lekòl. Nou fè sa nan kominote pou nou asire nou ke nou gen siksè.

Lè yon moun fenk antre. Nou ede l konnen ki biwo pou l ale. Nou ba l direksyon pou li pa pèdi. Nou fè moun ki fenk vini konprann ke lan nouvo sistèm lan fòk yo pran tan pou yo adapte yo. Konsa yo konn oblije fè sa yo kapab pou yo siviv an atandan ke yo rekonèt diplòm yo e pran kou ki nesesè pou mete diplòm nan nivo peyi ya. Se pou sa ou ka jwen Doktè ki oblije fe djò ti granmoun an atandan li ka travay tankou Doktè ankò.


Lè nou kesyone moun ki travay ak Martine sou etaj kote li ye a. Ni Manadjè ya ansanm ak tout lòt anplwaye yo di ke Martine se yon bon adisyon pou ekip la. Pa gen youn ki te gen yon move bagay pou yo di de Martine. Yo di tout moun renmen Martine.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.